Gebruiksvoorwaarden Voor Website

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WEBSITE

Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u via onze websites mag rondkijken, bestellingen mag plaatsen of brochures en andere informatie van AGA Rangemaster mag aanvragen, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de sites gaat gebruiken. Door onze sites te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u onze sites niet te gebruiken.

 

INFORMATIE OVER ONS 

www.agaliving.com, www.agarangemaster.com, www.rangemaster.co.uk, www.leisuresinks.co.uk and www.agafalcon.com zijn sites die worden beheerd door AGA Rangemaster Limited ("AGA Rangemaster", "we/wij", of "ons/onze"). Wij zijn in Engeland en Wales geregistreerd onder bedrijfsnummer 03872754 en hebben onze maatschappelijke zetel te AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD.

Ons hoofdadres is AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD.

Onze BTW-nummers zijn:


• Verenigd Koninkrijk BTW-registratie: GB 100 5835 13
• Frankrijk BTW-registratie: FR 474 8391 7233

U kunt contact met ons opnemen op dit adres of per e-mail aan customerrelations@agarangemaster.co.uk of u kunt ons bellen op +44 1952 643149. Telefoongesprekken van en naar AGA Rangemaster kunnen worden opgenomen of gecontroleerd als onderdeel van onze inspanningen om de dienstverlening aan onze klanten verder te verbeteren.


TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze sites is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij op onze sites aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze sites om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze sites, of onze gehele sites, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet bent nagekomen.

Wanneer u onze sites gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van ons Beleid inzake Aanvaardbaar Gebruik

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze sites.  U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze sites, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze sites, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd.  Deze werken worden beschermd door auteurswetten en verdragen over de hele wereld.  Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze sites voor uw persoonlijke raadpleging en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze sites is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst.
Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze sites moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze sites voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze sites te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

 

VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en ander materiaal dat op onze sites wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd.  Wij wijzen derhalve alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door een bezoeker aan onze site, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.
 

ONZE SITE VERANDERT REGELMATIG

Wij streven ernaar onze sites regelmatig bij te werken, en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen wij de toegang tot onze sites opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze sites kan op een gegeven moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.
 

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het op onze sites getoonde materiaal wordt verstrekt zonder enige garantie, voorwaarden of waarborg ten aanzien van de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid.
   
 • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke aansprakelijkheid voor:

  - verlies van inkomsten of opbrengsten;

  - zakelijke verliezen;

  - verlies van winst of contracten;

  - verlies van verwachte besparingen;

  - verlies van gegevens;

  - verlies van goodwill;

  - verspilde management- of kantoortijd; en

  - voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook  ontstaan en of veroorzaakt door onrechtmatige
    daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, met dien verstande dat deze voorwaarde
    niet in de weg staat aan vorderingen voor verlies van of schade aan uw tastbare eigendommen of enige andere vorderingen
    voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën.

Dit doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid, noch aan onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch aan enige andere aansprakelijkheid die krachtens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacy- en Veiligheidsbeleid. Door onze sites te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

AGA Rangemaster Ltd zet zich in om uw privacy te waarborgen. In ons Privacy- en Veiligheidsbeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we de persoonlijke informatie gebruiken die u ons toevertrouwt. U kunt zich op elk moment afmelden voor alle of bepaalde communicatie. Lees het Privacy- en Veiligheidsbeleid voor meer informatie.

 

MATERIAAL UPLOADEN NAAR ONZE SITE

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal kunt uploaden naar onze sites, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze sites, dient u zich te houden aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen, en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.

Al het materiaal dat u naar onze sites uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten, en wij hebben het recht om dergelijk materiaal voor elk doel te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden. Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op onze site is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker van onze sites is geplaatst.

Wij hebben het recht om materiaal of berichten die u op onze sites plaatst te verwijderen indien dit materiaal naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

 

BEOORDELINGEN EN VERHALEN VAN KLANTEN

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen uw gedrag in verband met de dienst Beoordelingen en verhalen van klanten op onze websites of sociale-mediaproviders. Voor zover er een conflict is tussen ons Privacy- en Veiligheidsbeleid en deze gebruiksvoorwaarden hebben deze laatste voorrang met betrekking tot dergelijke diensten.

Door inhoud bij AGA Rangemaster in te zenden, verklaart en garandeert u dat:

• U bent de enige auteur en hebt de inhoud niet van een derde gekopieerd;

• Alle inhoud die u plaatst is accuraat;

• Het gebruik van de door u geleverde inhoud is niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en zal geen schade toebrengen aan een persoon of entiteit.

U stemt er verder mee in en garandeert dat u geen inhoud zult indienen:

• Waarvan u weet dat het onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;

• Dat inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk of privacy van derden;

• Dat lasterlijk is of redelijkerwijs kan worden beschouwd als lasterlijk, racistisch of religieus bevooroordeeld of beledigend, dat obsceen taalgebruik bevat, of dat bedreigend of intimiderend is voor een persoon, partnerschap of bedrijf;

• Dat alle informatie omvat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers; of

• Dat computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevat.
 

Voor alle inhoud die u indient, verleent u AGA Rangemaster een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar recht en licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of te distribueren en/of op te nemen in welke vorm, medium of technologie dan ook, overal ter wereld, zonder dat u daarvoor een vergoeding verschuldigd bent.

Alle inhoud die u indient kan naar eigen goeddunken worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van onze websites te wijzigen, in te korten of te verwijderen indien wij, naar eigen goeddunken, van oordeel zijn dat deze in strijd is met de inhoudsrichtlijnen of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden. We garanderen niet dat u via AGA Rangemaster verhaal kunt halen om door u ingezonden inhoud te bewerken of te verwijderen.

Beoordelingen en schriftelijke opmerkingen worden doorgaans binnen twee tot vier werkdagen bekendgemaakt. Wij behouden ons echter het recht voor om inzendingen om welke reden dan ook te verwijderen of niet te plaatsen. U erkent dat u, en niet AGA Rangemaster, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending.
Geen van de inhoud die u indient zal onderhevig zijn aan enige verplichting tot vertrouwen van de kant van AGA Rangemaster, haar agenten, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners of externe dienstverleners en hun respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers.

Als u uw e-mailadres opgeeft in verband met uw beoordeling en recensie, stemt u ermee in dat AGA Rangemaster en haar externe dienstverleners uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw recensie en voor andere administratieve doeleinden.

 

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site verbonden is. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden door u van materiaal dat op onze site is geplaatst, of op een website die eraan gekoppeld is.


LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag een link naar onze startpagina's plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is.

Onze site mag niet worden geframed op andere sites. Wij behouden ons het recht voor de toestemming tot link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website waarvandaan u linkt moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn opgenomen in ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.


LINKS VAN ONZE SITE

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend te uwer informatie aangeboden.  Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.
 

RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke vordering die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site, hoewel wij het recht behouden een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.


HANDELSMERKEN

AGA, Rayburn, Rangemaster, Falcon en Mercury zijn in het VK gedeponeerde handelsmerken van AGA Rangemaster Ltd, en zijn de belangrijkste handelsmerken naast een veel groter aantal nationaal en internationaal gedeponeerde handelsmerken.


VARIATIES

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen en u dient hiervan op de hoogte te zijn aangezien deze gebruiksvoorwaarden bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

Deze Algemene Voorwaarden werden herzien en bijgewerkt in januari 2022.


UW ZORGEN


Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, kunt u contact opnemen met customerrelations@agarangemaster.co.uk.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.

© Copyright 2022 AGA Rangemaster Limited, Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2GD